.
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OBYWATELSTWO POLSKIE

 •  

  Po referendum ws. członkostwa Wielkiej Brytanii w UE wzrosło zainteresowanie uzyskaniem polskiego paszportu, w związku z czym przypominamy:

   

  Dziecko urodzone z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie, nabywa z mocy prawa obywatelstwo polskie bez względu na miejsce urodzenia dziecka (w Polsce lub za granicą).

   

  Szczególną formą nabycia obywatelstwa polskiego jest uznanie za obywatela polskiego. Za obywatela polskiego uznaje się w szczególności cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu, który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub nie posiada żadnego obywatelstwa.

   

  Osoby, które przed dniem 1 stycznia 1999 r. utraciły obywatelstwo polskie na podstawie niektórych przepisów obowiązujących poprzednio ustaw o obywatelstwie polskim mogą się ubiegać o jego przywrócenie. Szczegółowo kwestie dotyczące przywrócenia obywatelstwa polskiego reguluje rozdział 5 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r.  o obywatelstwie polskim. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1462).

   

  Osoby, które w przeszłości posiadały obywatelstwo polskie lub ich przodkowie byli obywatelami polskimi, a które nie posiadają dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego, mogą wystąpić z wnioskiem o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego. 

   

  Wszystkie informacje dotyczące spraw obywatelskich dostępne są na stronie internetowej Konsulatu, a także pod telefonem Centrum Informacji Konsularnej: +44 (0) 20 3078 9618.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: